3/16/11

හැරී පෝටර් සහ අර්ධ රුධිර කුමාඅර්ධ රුධිර කුමාරයාරයා[Harry Potter and the Half-Blood Prince]

 


 • චිත්‍රපටය :....................................... හැරී පෝටර් සහ අර්ධ රුධිර කුමාඅර්ධ රුධිර කුමාරයාරයා
 • අධ්‍යක්ෂණය:................................ ඩේවිඩ් යෙට්ස්
 • එලිදැක්වීම:................................... 2009 ජූලී
 • File ආකාරය: .............................. (MKV)
 • වර්ගය:............................................ Adventure | Family | Fantasy | Mystery
 • තැටි ගණන:.................................. 1
 • File දාරිතාව:................................ 625Mb
 • තිර ප්‍රමාණය:................................ 1280x528
 • භාෂාව:............................................ ඉංග්‍රීසි
 • උපැසිරසි:....................................... ඉංග්‍රීසි
 • දාවන කාලය:.............................. පැ2 වි 26Artigos Relacionados

0 comments:

Post a Comment