3/21/11

වසර දෙදහස් දොලහ 2012- 600MB


 • චිත්‍රපටය :....................................... වසර දෙදහස් දොලහ
 • අධ්‍යක්ෂණය:................................ රෝලන්ඩ් එම්රිච්
 • එලිදැක්වීම:................................... 2009 නොවැම්බර්
 • File ආකාරය: .............................. (MKV)
 • වර්ගය:............................................ Action | Adventure | Drama | Sci-Fi | Thriller
 • තැටි ගණන:.................................. 1
 • File දාරිතාව:................................ 600Mb
 • තිර ප්‍රමාණය:................................ 1280x536
 • භාෂාව:............................................ ඉංග්‍රීසි
 • උපැසිරසි:....................................... ඉංග්‍රීසි
 • දාවන කාලය:.............................. පැ2 වි 37  
 

Artigos Relacionados

0 comments:

Post a Comment