3/16/11

හැරී පෝටර් සහ අර්ධ රුධිර කුමාඅර්ධ රුධිර කුමාරයාරයා[Harry Potter and the Half-Blood Prince]

 

හැරී පෝටර් සහ පනික්ශියාගේ ආඥාව[Harry Potter and the Order of the Phoenix ]

හැරී පෝටර් සහ ගිනි ශරාව[Harry Potter and the Goblet of Fire]

හැරී පෝටර් සහ අස්කබාන් හිරකරු Harry Potter and the Prisoner of Azkaban [700MB]

හැරී පෝටර් සහ ගුහාවේ රහස් [Harry Potter and the Chamber of Secrets(750MB)]


හැරී පෝටර් සහ මායා ගල(Harry Potter and the Sorcerers Stone)