3/16/11

හැරී පෝටර් සහ අස්කබාන් හිරකරු Harry Potter and the Prisoner of Azkaban [700MB]

 • චිත්‍රපටය :....................................... හැරී පෝටර් සහ ගුහාවේ රහස්
 • අධ්‍යක්ෂණය:................................ අල්ෆොන්සෝ කුවාරන්
 • එලිදැක්වීම:................................... 2004 ජූනී
 • File ආකාරය: .............................. (MKV)
 • වර්ගය:............................................ Adventure | Family | Fantasy | Mystery
 • තැටි ගණන:.................................. 1
 • File දාරිතාව:................................ 700Mb
 • තිර ප්‍රමාණය:................................ 1280x528
 • භාෂාව:............................................ ඉංග්‍රීසි
 • උපැසිරසි:....................................... ඉංග්‍රීසි
 • දාවන කාලය:.............................. පැ2 වි 11

Artigos Relacionados

0 comments:

Post a Comment