3/16/11

හැරී පෝටර් සහ ගිනි ශරාව[Harry Potter and the Goblet of Fire]


 • චිත්‍රපටය :....................................... හැරී පෝටර් සහ ගිනි ශරාව
 • අධ්‍යක්ෂණය:................................ මයික් නෙවෙල්
 • එලිදැක්වීම:................................... 2005 නොවැම්බර්
 • File ආකාරය: .............................. (MKV)
 • වර්ගය:............................................ Adventure | Family | Fantasy | Mystery
 • තැටි ගණන:.................................. 1
 • File දාරිතාව:................................ 750Mb
 • තිර ප්‍රමාණය:................................ 1280x528
 • භාෂාව:............................................ ඉංග්‍රීසි
 • උපැසිරසි:....................................... ඉංග්‍රීසි
 • දාවන කාලය:.............................. පැ2 වි26  

Artigos Relacionados

0 comments:

Post a Comment