4/20/11

යකා දැක්කාද?I Saw the Devil (2010) DVDRip MKV 500MB

අද ලියෝගේ චිත්‍රපට දන්සෙලෙන් දෙන්නේ ටිකක් භය හිතෙන චිත්‍රපටියක්. ඔයාලා බලලාම තීරණය කරන්නකෝ හොඳයිද නැද්ද කියලා. මම නම් යකා දැක්කා. ඔයාලත් බලන්න